Giường tầng nội trú

7.500.000 VNĐ
2.300.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ